Mục tiêu chất lượng

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn luôn xác định mục tiêu phải tham gia kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế để trả lời xác đáng cho …

Cơ cấu tổ chức nhân sự phòng Công tác Sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN: CƠ CẤU TỔ CHỨC Đứng đầu Phòng Công tác Sinh viên là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, giúp việc Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, công việc cụ thể của các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng phân… Xem thêm

Chức năng – Nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG Phòng Công tác sinh viên là đơn vị hỗ trợ, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động công tác về chiến lược Người học và phục vụ cộng đồng; công tác quản lý hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý hoạt động của Ban cán sự lớp;… Xem thêm