Chức năng – Nhiêm vụ

Chức năng Phòng Công tác sinh viên là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tổ chức thực hiện công tác học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định và do Hiệu trưởng phân công. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền, giáo dục… Xem thêm