Chức năng – Nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG Phòng Công tác sinh viên là đơn vị hỗ trợ, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động công tác về chiến lược Người học và phục vụ cộng đồng; công tác quản lý hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý hoạt động của Ban cán sự lớp;… Xem thêm