q

Giới thiệu Hoạt động học nhóm

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã và đang triển khai đào tạo theo phương thức tín chỉ nên các hoạt động liên quan đến nhóm như bài tập nhóm, thảo luận nhóm, làm việc theo nhóm của sinh viên được triển khai thường xuyên. Học tập trong môi trường nhóm giúp cho mỗi sinh… Xem thêm

Learning_advisor_blog

Giới thiệu chung về bộ phận Cố vấn học tập

Cố vấn học tập là những người am hiểu cấu trúc chương trình đào tạo, nội dung của của các khối kiến thức có trong chương trình, nội dung và vị trí của từng môn học được nhà trường tổ chức giảng dạy.