Các bước thực hiện kỷ luật sinh viên

Bước 1: Sinh viên tự kiểm điểm Sinh viên vi phạm kỷ luật làm Bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật; Bước 2: Cố vấn học tập đề nghị hình thức kỷ luật Cố vấn học tập chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị… Xem thêm