CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

1. Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Bảng tổng hợp điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết 2. Chuẩn đầu ra chi tiết theo ngành đào tạo: 2.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử xem chi tiết 2.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem chi tiết 2.3 Ngành Công nghệ kỹ thuật… Xem thêm