Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 20/2014/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ Ban hành Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình… Xem thêm