NHẮC NHỞ NHIỆM VỤ & DANH SÁCH BCSL THAM GIA HỌP GIAO BAN THÁNG 01.2021

Phòng Công tác sinh viên lưu ý một số nội dung BCSL cần triển khai trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Thực hiện nhiệm vụ báo cáo sĩ số lớp tháng 01/2021 theo mẫu (tại link đính kèm) và gửi về P.CTSV qua địa chỉ email: ttathu@ntt.edu.vn đến hết ngày 31/01/2021; link biểu mẫu: https://drive.google.com/…/1_saODpKZTMxSvu69lay…/view…

  1. Triển khai về lớp chương trình họp mặt cho sinh viên đón Tết xa nhà chủ đề “Đón Xuân xa, ta vẫn ấm” xuân Tân Sửu năm 2021 (tìm hiểu và đề xuất cho P.CTSV sinh viên của lớp là đối tượng phù hợp tham dự chương trình);
  2. Ban Cán sự khóa 2020 triển khai thông báo số 249/TB-NTT ngày 28/12/2020 về việc cập nhật thông tin ngoại trú của sinh viên khóa 2020, cụ thể như sau:
Hình thức & thời gian nộp tờ khai ngoại trú:
  • Sinh viên nộp trực tiếp tờ khai ngoại trú đã có xác nhận của địa phương về cho Ban Cán sự lớp, thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày 02/03/2021;
  • Ban cán sự lớp sẽ lập file Excel tổng hợp danh sách những bạn sinh viên đã nộp hồ sơ ngoại trú (theo mẫu đính kèm), gửi file danh sách qua mail nttngan@ntt.edu.vn cô Nguyễn Thị Thu Ngân – P. CTSV;
  • Ban cán sự lớp nộp lại tờ khai ngoại trú của lớp mình kèm văn bản danh sách có chữ ký trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên. Từ ngày 03/03/2021 – 12/03/2021, Quận 4 gặp Cô Ngân, Quận 12 gặp Thầy Quyền, Quận 7 gặp Thầy Huân.
💥💥 Ngoài ra, BCSL tích cực thực hiện nhiệm vụ theo nội dung họp giao ban tháng 01.2021 của Phòng Công tác sinh viên đã được đăng trước đó tại https://www.facebook.com/photo?fbid=1587854154753533…
👉👉 Kèm theo là danh sách Ban Cán sự tham gia cuộc họp giao ban Ban Cán sự lớp tháng 01.2021. Các bạn kiểm tra lại thông tin và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 08/01/2021.
—————-
Thông tin liên hệ:
☎ Điện thoại: 19002039 – nội bộ: 325 (Cô Thư)
📩 Email: ttathu@ntt.edu.vn
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'MSSV DEM êQuoc Tan KHOA 20DKS3A 20DKS3A Hung NguyênHoàng Hữu L.M.h ich ich ich Nguyen Việt Dăng 166 167 Anh Kim Doàn Vù 6DDS5C 172 Thúy hanh Nhi 175 Dặng Quach 176 Van Thu Minh Phưoc Thúy 180 Vy Công Qui 182 Huynh 183 Linh 184 Trung 185 7DDS4C Duy 186 187 Bich Huynh Phương 7DDS5B Liêm 7DDS6C 7DDS6D 190 Châu Bao Nguyen Khánh 190 Son 7DDS7A 17DDS7A 192 Anh Khoa Khoa uan 1711548333 Phạm Hoi 1800000052 Nguyên Bao 1811546215 Nguyên Khánh Khang 7DDS9A Tran Phưong 18DDSIC Khoa'
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'MSSV DEM 195 Phuc LOP 8DDSID Trưong Quyen hưong 197 KHOA Drge Ngan Phưong Thanh 8DDS2A 199 Khoa Dugc Trưong ¡Nhật Dugc 204 205 Nguyen 206 207 208 18DDS4D Thu 8DDS5B Gia Phạm TVy Linh 212 213 Xuân 216 217 Đoàn Thao Nhur 218 219 220 Thùy Trưong Huynh Nguyên Trong Nguyen Bich Vy Nhan 9DDSIC Khoa Hoa 9DDS2A Khoa 9DDS2B Phát Minh 229 Khiếu Trong Công Quynh 1900006634 Nguyen 1900007712 Nguyen Thiên 1900009067 1911548208 Dặng 1911549270 Dặng Thanh Phuc 231 19DDS2C 19DXNIA 9DXNIA Phưong 9DXNIB Bang 19DXNIB Duyên 19DXNIC 19DXNID An Khoa'
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'MSSV DEM Minh 7DQT2A Phụng KHOA Quan doanh doanh inhd Quan Quan Nguyen ưong Vy Quan Quan Phan Tân 361 Trưong 362 doanh Diên Hoang 19DMKIA Quan Quan 368 369 Thu Trưong Dinh Trường 19DQTIA Phưong Nhi Ngoc Lường 9DQT1B Hoa 374 Phưong Hoàng 19DQTIC 375 Hieu Thao Quan 377 Thu Dưong Quoc Quan Phưong 19DQT2A Phong Quan 19DQT2C Quan Dirc Quynh Anh Quan 2000000970 Vù 385 Hoang Ngoc Bá Thiện Quan Quan 20DMKIB 20DMKIB 20DQNIB 20DQTIA 20DQTIA 20DQTIC 20DQTIC 20DQTID 20DQTID 20DQT2A 387 Linh 2000003519 Phan 2000003489 Quan hanh Quan Quan Hang Phạm Thanh Ngan Quan kinh doanh'
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.