Cơ cấu tổ chức – Nhân sự

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đứng đầu Phòng Công tác Sinh viên là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, giúp việc Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, công việc cụ thể của các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng phân công. Dưới các Phó Trưởng phòng là các bộ phận chức năng thuộc 3 mảng công việc gồm: mảng số 1 :”Tư vấn – Hỗ trợ và Quản lý Sinh viên”, mảng số 2:” Quản lý hoạt động – Sự kiện Sinh viên”, và mảng số 3:” Y tế”. Các bộ phận chức năng phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc của mình theo sự phân công của ban lãnh đạo Phòng. Mỗi bộ phận chức năng gồm có các nhân viên được phân công thực hiện các công việc  và chịu sự phân công công việc từ  lãnh đạo Phòng.


HÌNH ẢNH NHÂN SỰ:

Lãnh đạo Phòng:

Mảng Tư vấn – Hỗ trợ và Quản lý Sinh viên:

 

 

Mảng Quản lý hoạt động – Sự kiện Sinh viên:

Mảng Y tế:

Sinh viên cần liên hệ xem thông tin tại đây: LIÊN HỆ – HỎI ĐÁP