Cơ cấu tổ chức – Nhân sự

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đứng đầu Phòng Công tác Sinh viên là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, giúp việc Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, công việc cụ thể của các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng phân công. Dưới các Phó Trưởng phòng là các Tổ chuyên môn bao gồm: ” Tổ Tư Vấn Hổ Trợ Và Quản Lý Sinh Viên”, ” Tổ Quản Lý Hoạt Đông Và Sự Kiện Sinh Viên”, và ” Tổ Y Tế”. Các Tổ chuyên môn phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc của mình theo sự phân công của ban lãnh đạo Phòng. Mỗi Tổ chuyên môn bao gồm có các nhân viên được phân công thực hiện các công việc và chịu sự phân công công việc từ  lãnh đạo Phòng.


HÌNH ẢNH NHÂN SỰ:

Lãnh đạo Phòng:

 

Tổ Tư Vấn Hổ Trợ Và Quản Lý Sinh Viên:

 

Tổ Quản Lý Hoạt Đông Và Sự Kiện Sinh Viên:

 

Tổ Y Tế:

 

Sinh viên cần liên hệ xem thông tin tại đây: LIÊN HỆ – HỎI ĐÁP