THÔNG BÁO ĐIỂM KỸ NĂNG KHOÁ 94

DÀNH CHO KHÓA 17 TRỞ VỀ TRƯỚC KHOÁ 94
Các bạn sinh viên bấm vào hình xem điểm nhé.
🔆Thời gian học khóa 94 – Tháng 12/2020
🔆Thời gian nhận Giấy chứng nhận khóa 94 theo dõi thông báo tại fanpage TT Kỹ năng NTT – CS An Phú Đông.
🔆Mọi thắc mắc liện hệ TT giải quyết từ ngày 27/01 – 28/01/2021.
______________
✖️Chú thích:
-QLTG: Quản lý thời gian
-GQVĐ: Giải quyết vấn đề
-TDST: Tư duy sáng tạo
-STVB: Soạn thảo văn bản
-BP: Bàn phím
-LCCV: Làm chủ công việc
-VP: Hành chính văn phòng
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'MALOP MSSV HOVATENSV TLBP 1711545888 guyễn Thị Phương TLBP 1600001 226 Đỗ Tần Tài LOP 17DTT1B 16DLK1A DIEMS TENCC THOIGIANHOC 5.5 BP 29/12/2020 BP 29/12/2020 1.0 Page 12'