Thông báo về việc đăng ký dự lễ tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học sinh sinh viên bậc Đại học khóa 2012; Đại học liên thông khóa 2012, 2013, 2014; Cao đẳng khóa 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; Cao đẳng liên thông khóa 2012, 2013; Cao đẳng nghề khóa 2011, 2012 và bậc Trung cấp khóa 2011, 2012, 2013, 2014