Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo bậc Đại học ngành Công nghệ sinh học khóa 2015

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo bậc Đại học ngành Công nghệ sinh học bậc Đại học khóa 2015

Xem tại đây