Thông báo Nội dung chi tiết “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 2, năm học 2017-2018 (Sinh viên nhập học từ ngày 10/7/2017 đến ngày 31/8/2017)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Nội dung chi tiết “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 2, năm học 2017-2018 (Sinh viên nhập học từ ngày 10/7/2017 đến ngày 31/8/2017)