Trang chủ / Hoạt động / 𝐇𝐮𝐲 độ𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 – 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐁𝐔Ổ𝐈 𝐆Ặ𝐏 𝐆Ỡ 𝐆𝐈Ữ𝐀 𝐁𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐕À 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈Ê𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 – 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ
ppblong / 3:41 am 21/07/2022

𝐇𝐮𝐲 độ𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 – 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐁𝐔Ổ𝐈 𝐆Ặ𝐏 𝐆Ỡ 𝐆𝐈Ữ𝐀 𝐁𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐕À 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈Ê𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 – 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ

Nhằm lắng nghe ý kiến và tâm tư, nguyện vọng của sinh viên thuộc KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ, Ban Chủ nhiệm (BCN) Khoa triển khai tổ chức BUỔI GẶP GỠ GIỮA BCH KHOA VÀ SINH VIÊN TOÀN KHOA KỸ THUẬT – Công nghệ; cụ thể như sau:
—————
𝐋Ư𝐔 Ý:
✅ Sinh viên tham gia chương trình mặc đồng phục có logo Trường; có mặt đúng thời gian quy định để được điểm danh cộng điểm rèn luyện (quét thẻ SV đầu giờ);
✅ Link đăng ký sẽ đóng khi đủ số lượng SV tham gia chương trình.
—————
👉 𝐋𝐢𝐧𝐤 đă𝐧𝐠 𝐤ý:
Tags:
1900 2039