nguyen tat thanh university

Chức năng và Nhiệm vụ

Language option:  

    I.CHỨC NĂNG

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị hỗ trợ, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động công tác về chiến lược Người học và phục vụ cộng đồng; công tác quản lý hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý hoạt động của Ban cán sự lớp; tổ chức tư vấn, hỗ trợ công tác hành chính và quản lý sinh viên; tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho sinh viên; chăm sóc y tế cho sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (sau đây gọi tắt là Trường); hỗ trợ công tác cố vấn học tập, công tác cựu sinh viên và các câu lạc bộ học thuật cho sinh viên.

    II.NHIỆM VỤ

 1. Là đơn vị đầu mối trong các hoạt động công tác về chiến lược Người học và Phục vụ cộng đồng

1.1. Tham gia xây dựng các mục tiêu, kế hoạch phát triển chiến lược cho mảng Người học và phục vụ cộng đồng;

1.2. Chủ trì tổ chức các hoạt động hỗ trợ và chăm sóc sinh viên thuộc mảng công tác sinh viên trong Trường;

1.3. Làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động về mảng Người học và phục vụ cộng đồng.

 1. Chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng các công tác quản lý hoạt động giáo dục, tuyên truyền

2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục, tuyên truyền trong sinh viên về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng; giáo dục thẩm mỹ; giáo dục thể chất và y tế trường học theo Quy chế Bộ Giáo dục – Đào tạo và Quy định của Nhà trường;

2.2. Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục – Đào tạo và kế hoạch của Nhà trường;

 1. Quản lý hoạt động của Ban cán sự lớp; tổ chức tư vấn, hỗ trợ công tác hành chính và quản lý sinh viên

3.1. Quản lý và điều phối các hoạt động về Ban cán sự lớp; kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho ban cán sự lớp theo quy định của Nhà trường; Ký chứng nhận ban cán sự lớp theo Quyết định công nhận của Hiệu trường từng năm học;

3.2. Xây dựng các kênh tư vấn và hỗ trợ sinh viên tại các cơ sở và thông qua trang website, trang mạng xã hội, địa chỉ mail và đường dây nóng;

3.3. Kiểm tra tính chính xác thông tin về hồ sơ nhân thân và các hoạt động học tập, rèn luyện của SV; cấp Giấy xác nhận, in giấy chứng nhận các giấy tờ liên quan tới sinh viên thuộc thẩm quyền của phòng Công tác Sinh viên;

3.4. Nhận hồ sơ nhập học, quản lý hồ sơ sinh viên, thường xuyên cập nhật, lưu trữ và bảo mật hồ sơ theo quy định của Trường và của Nhà nước;

3.5. Quản lý công tác cấp, phát thẻ sinh viên;

3.6. Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá sinh viên

 1. a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo quy định hiện hành;
 2. b) Đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân sinh viên theo quy định;
 3. c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đối với sinh viên;
 4. d) Theo dõi, tham mưu và tổng hợp việc thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật sinh viên theo quy định.

3.7. Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú

 1. a) Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ và Quản lý Ký túc xá của Trường nắm thông tin và tình hình sinh viên nội trú tại Ký túc xá theo quy định;
 2. b) Thực hiện quản lý công tác sinh viên ngoại trú theo quy định hiện hành.

3.8. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

 1. a) Ban hành nội quy, quy định, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và lực lượng công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên và phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của nhà trường;
 2. b) Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến chính trị, tư tưởng và những hành vi, biểu hiện khác thường của sinh viên để có biện pháp xử lý, quản lý, giáo dục kịp thời; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự, các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp để phát hiện xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh, trật tự trường học, các vụ việc liên quan đến sinh viên vi phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

3.9. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

 1. a) Tuyên truyền, hướng dẫn và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định;
 2. b) Tham mưu và thực hiện các thủ tục cho đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí theo quy định;
 3. c) Thực hiện tham mưu chính sách, xét học bổng khuyến khích học tập, xét học bổng và đề xuất mức khen thưởng dành cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh, thủ khoa tốt nghiệp các khối ngành của Trường;
 4. Tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho sinh viên

4.1. Chủ trì tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho sinh viên;

4.2. Phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao, thu hút nhiều sinh viên tham gia và rèn luyện nâng cao thành tích thể thao, văn thể mỹ;

4.3. Tuyển chọn các đội, nhóm, sinh viên ưu tú tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để tham gia các hội thi cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Quốc gia;

 1. Chăm sóc y tế cho sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

5.1. Tổ chức cán bộ y tế túc trực tại các cơ sở để kịp thời giải quyết các trường hợp ốm đau, tai nạn và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động của Trường;

5.2. Triển khai công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn cho sinh viên toàn Trường;

5.3. Tổ chức tuyên truyền, phòng chống bệnh tật, vệ sinh môi trường, các buổi giao lưu cùng chuyên gia tâm lý cho sinh viên toàn Trường;

5.4. Tổ chức hoạt động hội thảo, chương trình về giáo dục giới tính, sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống khỏe, sống lành mạnh trong sinh viên;

5.5. Hỗ trợ xây dựng đội ngũ tư vấn tâm lý học đường nhằm hỗ trợ sinh viên trong các vấn đề tâm lý, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường.

 1. Hỗ trợ công tác cố vấn học tập, công tác cựu sinh viên và các câu lạc bộ học thuật cho sinh viên

6.1. Hỗ trợ công tác cố vấn học tập

 1. a) Cập nhật danh sách theo đề xuất của các khoa, viện, Trung tâm trình Hiệu trưởng công nhận cố vấn học tập các lớp theo năm học; đầu mối tổng hợp các thông tin của các đơn vị, thông báo của Nhà trường để gửi đến cố vấn học tập nội dung sinh hoạt hàng tháng;
 2. b) Thực hiện tổng hợp các nội dung báo cáo về tình hình sinh hoạt cố vấn học tập và các ý kiến phản hồi về hoạt động cố vấn học tập từ các khoa, viện, trung tâm để trình Ban Giám hiệu xem xét và chỉ đạo;
 3. c) Tổ chức các chương trình tổng kết, đề xuất khen thưởng cho hoạt động cố vấn học tập theo học kỳ, năm học.

6.2. Hỗ trợ công tác các câu lạc bộ cựu sinh viên

 1. a) Tham gia Hội cựu sinh viên, thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên cấp trường; phối hợp các câu lạc bộ cựu sinh viên các khoa, viện tổ chức các hoạt động, chương trình liên quan cựu sinh viên;
 2. b) Thực hiện tổng hợp các nội dung báo cáo về tình hình hoạt động và các ý kiến phản hồi về hoạt động câu lạc bộ cựu sinh viên từ các khoa, viện, trung tâm để trình Ban Giám hiệu xem xét và chỉ đạo;
 3. c) Tổ chức các chương trình tổng kết, họp mặt, giao lưu cho cựu sinh viên cấp Trường, đề xuất khen thưởng cho hoạt động cựu sinh viên theo học kỳ (năm học).

6.3. Hỗ trợ công tác các câu lạc bộ học thuật

 1. a) Phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình, cuộc thi học thuật cho sinh viên của các câu lạc bộ học thuật trực thuộc khoa, viện;
 2. b) Thực hiện tổng hợp các nội dung báo cáo về tình hình hoạt động và các ý kiến phản hồi về hoạt động câu lạc bộ học thuật từ các khoa, viện, trung tâm để trình Ban Giám hiệu xem xét và chỉ đạo;
 3. c) Tổ chức các chương trình tổng kết, họp mặt, giao lưu cho các câu lạc bộ học thuật, đề xuất khen thưởng cho hoạt động học thuật theo học kỳ (năm học)

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

Danh mục