nguyen tat thanh university

Chức năng và Nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG

Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức các hoạt động trong công tác quản lý sinh viên; công tác giáo dục, tuyên truyền, sự kiện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đối với sinh viên; công tác y tế học đường và phối hợp thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sinh viên theo quy định.

II. NHIỆM VỤ 

 1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức các hoạt động trong công tác quản lý sinh viên

a) Công tác tổ chức, hành chính:

– Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, cấp phát thẻ sinh viên, thẻ ký túc xá;

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên; giải quyết xét, cấp giấy xác nhận sinh viên theo quy định trong quá trình học tập;

– Quản lý hoạt động Ban cán sự lớp theo quy định hiện hành.

b) Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá sinh viên:

– Đầu mối theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo quy định hiện hành;

– Đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân sinh. Theo dõi, tham mưu và tổng hợp việc thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật sinh viên theo quy định.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đối với sinh viên;

c) Công tác sinh viên ngoại trú: Chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý công tác sinh viên ngoại trú theo quy định hiện hành.

d) Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học:

– Chủ trì phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của nhà trường;

– Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến chính trị, tư tưởng và những diễn biến về tư tưởng của sinh viên để có biện pháp xử lý, giáo dục kịp thời; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự, các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp để phát hiện xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh, trật tự trường học, các vụ việc liên quan đến sinh viên vi phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên:

– Tuyên truyền, hướng dẫn và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định;

– Tham mưu và thực hiện các thủ tục cho đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí theo quy định;

– Tham mưu chính sách, xét học bổng khuyến khích học tập, xét học bổng và đề xuất mức khen thưởng dành cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh, thủ khoa tốt nghiệp các khối ngành của Trường;

2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, sự kiện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đối với sinh viên

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục, tuyên truyền trong sinh viên về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng; giáo dục thẩm mỹ; giáo dục thể chất và y tế trường học theo Quy chế Bộ Giáo dục – Đào tạo và Quy định của Nhà trường;

b) Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục – Đào tạo và kế hoạch của Nhà trường.

c) Chủ trì hoặc phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho sinh viên;

3. Công tác y tế học đường

a) Tổ chức cán bộ y tế túc trực tại các cơ sở để kịp thời giải quyết các trường hợp ốm đau, tai nạn và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động của Trường;

b) Quản lý công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn cho sinh viên toàn Trường;

c) Tổ chức tuyên truyền, phòng chống bệnh tật, vệ sinh môi trường, chương trình về giáo dục giới tính, sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống khỏe, sống lành mạnh trong sinh viên;

d) Hỗ trợ xây dựng đội ngũ tư vấn tâm lý học đường, các buổi giao lưu cùng chuyên gia tâm lý cho sinh viên toàn Trường.

4. Hoạt động hỗ trợ, phối hợp chăm sóc sinh viên

a) Hoạt động cố vấn học tập:

– Quản lý, theo dõi danh sách và hoạt động của cố vấn học tập;

– Tổ chức các chương trình tổng kết, đề xuất khen thưởng cho hoạt động cố vấn học tập hàng năm.

b) Hoạt động câu lạc bộ sinh viên, cựu sinh viên:

– Tham gia Hội cựu sinh viên, thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên cấp trường; phối hợp các câu lạc bộ cựu sinh viên các khoa, viện tổ chức các hoạt động, chương trình liên quan cựu sinh viên;

– Thực hiện tổng hợp các nội dung báo cáo về tình hình hoạt động và các ý kiến phản hồi về hoạt động câu lạc bộ sinh viên, cựu sinh viên từ các khoa, viện, trung tâm để trình Ban Giám hiệu xem xét và chỉ đạo;

– Tổ chức các cuộc thi, chương trình tổng kết, họp mặt, giao lưu cho các câu lạc bộ sinh viên, cựu sinh viên theo học kỳ/ năm học.

c) Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp về công tác tư vấn hướng nghiệp; hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, hướng nghiệp; hoạt động việc làm và nghiên cứu khoa học trong sinh viên theo quy định.

d) Công tác nội trú: Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ và Quản lý Ký túc xá của Trường nắm thông tin và tình hình sinh viên nội trú tại Ký túc xá theo quy định;

Danh mục