Góc sinh viên cần biết

Văn bản Nhà trường

Văn bản Nhà nước

Link truy cập ebook Sổ tay sinh viên năm 2023: 

https://online.nextflipbook.com/dtyj/3fbv/

Mã QR cho điện thoại

 

Bảng tra cứu sổ tay sinh viên các năm trước

STT

Tên sổ tay

Link xem online

1

Sổ tay sinh viên NTTU 2022

https://online.nextflipbook.com/dtyj/3dje/

2

Sổ tay sinh viên NTTU 2021

https://online.nextflipbook.com/drtk/3a9m/

3

Sổ tay sinh viên NTTU 2020

https://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/08-03-2021_10.59.57so-tay-sinh-vien-nam-2020-ebook-final.pdf

4

Sổ tay sinh viên NTTU 2019

https://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/SO-TAY-SINH-VIEN-2019-1.pdf

 

Biểu mẫu giải quyết học vụ Sinh viên xem và tải tại link

http://phongdaotao2.ntt.edu.vn

Biểu mẫu Công tác Sinh viên