Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo về việc “Chấn chỉnh và giáo dục ý thức tác phong của Sinh viên”
ppblong / 1:02 am 27/02/2023

Thông báo về việc “Chấn chỉnh và giáo dục ý thức tác phong của Sinh viên”

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

LINK XEM INFOGRAPHIC MINH HOẠ THÔNG BÁO


 

LINK XEM INFOGRAPHIC CỦA CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN NTTU

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039