Trang chủ / Thông tin tới sinh viên / CUỘC THI TÌM HIỂU TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ OER CHO SINH VIÊN NTTU NĂM 2023
ppblong / 2:42 am 13/11/2023

CUỘC THI TÌM HIỂU TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ OER CHO SINH VIÊN NTTU NĂM 2023

Trường hợp link 1 (https://myaloha.vn/ct/6FJENN) đã đủ số lượt tham gia, SV vào thi tại link 2 (https://myaloha.vn/ct/HVX4JJ) 🔥🔥🔥
——————————-
🎯 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗴𝗵𝗶 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗿𝗲̀𝗻 𝗹𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻:
✅ 𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟭: Like page NTTU – Phòng Công tác Sinh viên và share bài viết này hoặc bài gốc (https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/649012974049809?ref=embed_post) về trang cá nhân của mình ở chế độ công khai.
✅ 𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟮: Làm bài thi theo hướng dẫn ở 𝗧𝗵𝗲̂̉ 𝗹𝗲̣̂ 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘁𝗵𝗶. 👉Vào MỘT trong hai link, Trường hợp link 1 đã đủ số lượt tham gia, SV vào thi tại link 2. 𝗟𝗶𝗻𝗸 𝘁𝗵𝗶 𝟭: https://myaloha.vn/ct/6FJENN ; 𝗟𝗶𝗻𝗸 𝘁𝗵𝗶 𝟮: https://myaloha.vn/ct/HVX4JJ
✅ 𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟯: Chụp màn hình giao diện hoàn tất bài thi của mình.
✅ 𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟰: Cmt dưới bài viết đầy đủ thông tin: MSSV + Họ và tên + ảnh chụp màn hình ở bước 3.
🔔 Kết quả sẽ được công bố lên fanpage NTTU – Phòng Công tác Sinh viên.
——————————-
𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑜́ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝐵𝑎𝑛 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖. 𝐵𝑎𝑛 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐, 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛𝑎̣𝑖. 𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑠𝑜̂́ ℎ𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 19002039 𝑏𝑎̂́𝑚 325 (𝑔𝑎̣̆𝑝 𝐶𝑜̂ 𝑇𝑟𝑢́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝐶𝑜̂ 𝑇ℎ𝑢̛).
——————————-
𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑜́ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝐵𝑎𝑛 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖. 𝐵𝑎𝑛 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐, 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛𝑎̣𝑖. 𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑠𝑜̂́ ℎ𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 19002039 𝑏𝑎̂́𝑚 325 (𝑔𝑎̣̆𝑝 𝐶𝑜̂ 𝑇𝑟𝑢́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝐶𝑜̂ 𝑇ℎ𝑢̛).
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039