Trang chủ / Thông tin - thông báo / Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện trong học kỳ I và học kỳ II năm học 2021-2022
ppblong / 1:42 am 25/07/2022

Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện trong học kỳ I và học kỳ II năm học 2021-2022

Thực hiện theo Kế hoạch số 134/KH-NTT ngày 29/06/2022 về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2021-2022, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện trong học kỳ I và học kỳ II năm học 2021-2022:

Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động học kỳ I/2021-2022:

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động học kỳ II/2021-2022:

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Link nội dung Kế hoạch số 134/KH-NTT ngày 29/06/2022 về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2021-2022: https://ctsv.ntt.edu.vn/thong-bao-ke-hoach-ve-tien-do-xet-va-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-kem-cac-bieu-mau-co-lien-quan-nam-hoc-2021-2022/

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039