Trang chủ / Thông tin tới sinh viên / Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện và tiến độ đánh giá kết quả rèn luyện SV trong học kỳ I năm học 2022-2023
ppblong / 8:08 am 24/03/2023

Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện và tiến độ đánh giá kết quả rèn luyện SV trong học kỳ I năm học 2022-2023

Thực hiện theo Kế hoạch số 47/KH-NTT ngày 13/03/2023 về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2022-2023, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện và tiến độ thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện trong học kỳ I năm học 2022-2023:

Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động học kỳ I/2022-2023:

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 


 

Link nội dung Kế hoạch số 47/KH-NTT ngày 13/03/2023 về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2022-2023: https://ctsv.ntt.edu.vn/ke-hoach-ve-tien-do-xet-va-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-nam-hoc-2022-2023/

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039