Trang chủ / Thông tin - thông báo / Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện và tiến độ đánh giá kết quả rèn luyện SV trong học kỳ I năm học 2023-2024
ppblong / 8:35 am 28/03/2024

Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện và tiến độ đánh giá kết quả rèn luyện SV trong học kỳ I năm học 2023-2024

Thực hiện theo Kế hoạch số 46/KH-NTT ngày 27/02/2024 về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2023-2024, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện và tiến độ thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện trong học kỳ I năm học 2023-2024:

Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động học kỳ I/2023-2024:

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

Link nội dung Kế hoạch số 46/KH-NTT ngày 27/02/2024 về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2023-2024:

 https://ctsv.ntt.edu.vn/thong-bai-ke-hoach-ve-tien-do-xet-va-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-nam-hoc-2023-2024-kem-huong-dan-va-cac-bieu-mau-dinh-kem/

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039