Trang chủ / Thông tin - thông báo / Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện và tiến độ đánh giá kết quả rèn luyện SV trong học kỳ III năm học 2021-2022
ppblong / 9:00 am 16/11/2022

Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện và tiến độ đánh giá kết quả rèn luyện SV trong học kỳ III năm học 2021-2022

Thực hiện theo Kế hoạch số 134/KH-NTT ngày 29/06/2022 về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2021-2022, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên bảng tổng hợp chương trình, hoạt động SV được ghi nhận cộng điểm rèn luyện và tiến độ thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện trong học kỳ III năm học 2021-2022:

Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động học kỳ III/2021-2022

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Link nội dung Kế hoạch số 134/KH-NTT ngày 29/06/2022 về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2021-2022: https://ctsv.ntt.edu.vn/thong-bao-ke-hoach-ve-tien-do-xet-va-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-kem-cac-bieu-mau-co-lien-quan-nam-hoc-2021-2022/


𝐋Ư𝐔 Ý: 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐜ó 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐥𝐢ê𝐧 𝐡ệ 𝐯ề đú𝐧𝐠 Đơ𝐧 𝐯ị 𝐜𝐡ủ 𝐭𝐫ì/ 𝐭ổ 𝐜𝐡ứ𝐜 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 𝐪𝐮𝐲ế𝐭.
✅ Khoa Điều dưỡng: 19002039 bấm 327
✅ Khoa Kỹ thuật công nghệ: 19002039 bấm 410
✅ Trung tâm sáng tạo và ươm tạo khởi nghiệp: 19002039 bấm 417
✅ Phòng Công tác sinh viên: 19002039 bấm 325
✅ VP Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên: 19002039 bấm 321 hoặc 401
✅ Viện đào tạo Quốc tế: 19002039 bấm 700 hoặc 715
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039