Trang chủ / Góc sinh viên / 𝐉𝐀𝐍𝐔𝐀𝐑𝐘 𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐃𝐄𝐑 – Nhắc nhở sinh viên NTTU Tháng 1 – 2022

𝐉𝐀𝐍𝐔𝐀𝐑𝐘 𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐃𝐄𝐑 – Nhắc nhở sinh viên NTTU Tháng 1 – 2022

ppblong / 9:13 am 06/01/2022
𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡à𝐨 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧! 𝐕ậ𝐲 𝐥à 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐯ớ𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 í𝐭 𝐜𝐚𝐦 𝐠𝐨 𝐯à 𝐛𝐢ế𝐧 độ𝐧𝐠 đã 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 𝐤𝐡é𝐩 𝐥ạ𝐢, 𝐭𝐮𝐲 𝐤𝐡ó 𝐤𝐡ă𝐧 𝐥à 𝐯ậ𝐲 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐯ẫ𝐧 𝐡ọ𝐜 𝐭ậ𝐩 𝐯à 𝐫è𝐧 𝐥𝐮𝐲ệ𝐧 𝐫ấ𝐭 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐪𝐮ả đú𝐧𝐠 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧à𝐨. 𝐇ã𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐭𝐚𝐲 𝐯ớ𝐢 𝐧ă𝐦 𝐜ũ 𝐯à 𝐜ù𝐧𝐠 𝐜𝐡à𝐨 đó𝐧 𝐦ộ𝐭 𝐧ă𝐦 𝐦ớ𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐯ớ𝐢 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 đ𝐢ề𝐮 𝐭𝐡ú 𝐯ị 𝐧𝐡é 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧.
Ngay bây giờ cùng Ad điểm qua vài lưu ý nho nhỏ trong tháng mới, tháng đầu tiên của năm 2022 nhé:
𝟏. 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨 𝐯ề 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐧𝐠𝐡ỉ 𝐭ế𝐭 𝐝ươ𝐧𝐠 𝐥ị𝐜𝐡 𝐯à 𝐭ế𝐭 𝐧𝐠𝐮𝐲ê𝐧 đá𝐧 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐
𝟐. 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨 𝐠𝐢𝐚 𝐡ạ𝐧 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 đó𝐧𝐠 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡í 𝐡ọ𝐜 𝐤ỳ 𝟐 𝐧ă𝐦 𝐡ọ𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐
𝟑. 𝐊ế 𝐡𝐨ạ𝐜𝐡 𝐡ọ𝐜 𝐭ậ𝐩, đă𝐧𝐠 𝐤ý 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡ầ𝐧, đó𝐧𝐠 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡í 𝐡ọ𝐜 𝐤ỳ 𝟐 𝐧ă𝐦 𝐡ọ𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐
𝟒. 𝐇ướ𝐧𝐠 𝐝ẫ𝐧 đă𝐧𝐠 𝐤ý 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡ầ𝐧, đó𝐧𝐠 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡í 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞
𝟓. 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨 𝐯ề 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ậ𝐩 𝐧𝐡ậ𝐭, 𝐛ổ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐡ồ 𝐬ơ 𝐜ấ𝐩 𝐭𝐡ẻ 𝐁𝐇𝐘𝐓 (đợ𝐭 𝟏) 𝐧ă𝐦 𝐡ọ𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤è𝐦 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐬á𝐜𝐡 𝐒𝐕 𝐜ầ𝐧 𝐛ổ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐡ồ 𝐬ơ.
𝟔. 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨 𝐧𝐡ắ𝐜 𝐧𝐡ở 𝐯ề 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐁𝐇𝐘𝐓 𝐛ắ𝐭 𝐛𝐮ộ𝐜 𝐯à 𝐁𝐇𝐓𝐍 đố𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐓ấ𝐭 𝐓𝐡à𝐧𝐡 𝐧ă𝐦 𝐡ọ𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐.
𝟕. 𝐇ướ𝐧𝐠 𝐝ẫ𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐜à𝐢 đặ𝐭 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐦ề𝐦 𝐯à 𝐭ạ𝐨 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 ứ𝐧𝐠 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐕𝐬𝐬𝐈𝐃 – 𝐁ả𝐨 𝐡𝐢ể𝐦 𝐱ã 𝐡ộ𝐢 𝐬ố 𝐭𝐫ê𝐧 𝐧ề𝐧 𝐭ả𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢ế𝐭 𝐛ị 𝐝𝐢 độ𝐧𝐠
𝟖. 𝐓𝐫𝐢ể𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐡𝐨ạ𝐭 độ𝐧𝐠 Đạ𝐢 𝐬ứ 𝐡ướ𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 𝐧ă𝐦 𝐡ọ𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝟐𝟎𝟐𝟐
👉 Thời gian: từ ngày 27/12/2021 đến ngày 15/09/2022.
👉 Đối tượng tham gia: Sinh viên đang học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
👉 Đối với hồ sơ giới thiệu của CB-GV-CNV trường thì nộp trực tiếp tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh.
Mọi thông tin chi tiết về chương trình:
Liên hệ Văn phòng Đoàn – Hội Sinh viên các cơ sở hoặc liên hệ cán bộ phụ trách chính ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc Châu – Phó chánh Văn phòng Đoàn trường ĐT: 0938.089.937
𝟗. 𝐂𝐮ộ𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐢ế𝐭 𝐤ế 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐠𝐢ớ𝐢 𝐭𝐡𝐢ệ𝐮 𝐯ề 𝐧é𝐭 đẹ𝐩 𝐯ă𝐧 𝐡ó𝐚 𝐯à 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭ụ𝐜 𝐧𝐠à𝐲 𝐓ế𝐭 𝐜ổ 𝐭𝐫𝐮𝐲ề𝐧, 𝐜𝐡ủ đề “𝐍𝐠à𝐲 𝐭ế𝐭 𝐪𝐮ê 𝐭ô𝐢”
𝟏𝟎. 𝐂𝐡𝐢ế𝐧 𝐝ị𝐜𝐡 𝐭ì𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲ệ𝐧 “𝐗𝐮â𝐧 𝐭ì𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲ệ𝐧 – 𝐋ầ𝐧 𝐭𝐡ứ 𝐗𝐈𝐕” 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐
👉 Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
👉 Thời gian diễn ra chiến dịch: từ ngày 09/01/2021 đến ngày 31/01/2021.
👉 Địa bàn hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh.
👉 Nội dung: Thực hiện các hoạt động trọng điểm cấp Thành, các nội dung hỗ trợ phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn Thành phố.
𝟏𝟏. 𝐓â𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐜𝐡ư𝐚 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐛á𝐨 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐧𝐡ậ𝐩 𝐡ọ𝐜 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝐭𝐡ự𝐜 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐛á𝐨 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐡ướ𝐧𝐠 𝐝ẫ𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐤:
𝟏𝟐. 𝐍ộ𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐒ổ 𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐧ă𝐦 𝐡ọ𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝟐𝟎𝟐𝟐
𝟏𝟑. 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨 𝐤ế𝐭 𝐪𝐮ả 𝐭𝐢ế𝐩 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐡ồ 𝐬ơ 𝐱é𝐭 𝐜𝐡ế độ 𝐦𝐢ễ𝐧, 𝐠𝐢ả𝐦 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡í 𝐝à𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠 Đạ𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐓ấ𝐭 𝐓𝐡à𝐧𝐡 𝐧ă𝐦 𝐡ọ𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝟐𝟎𝟐𝟐
👉 Link xem chi tiết nội dung thông báo: https://ctsv.ntt.edu.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-xet…/
𝟏𝟒. 𝐁𝐂𝐒𝐋 𝐩𝐡ổ 𝐛𝐢ế𝐧 đế𝐧 𝐭ậ𝐩 𝐭𝐡ể 𝐥ớ𝐩 𝐜á𝐜 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧, 𝐧ộ𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐡ỗ 𝐭𝐫ợ 𝐦ở 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 để 𝐒𝐕 đó𝐧𝐠 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡í 𝐭𝐫ự𝐜 𝐭𝐮𝐲ế𝐧 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐠â𝐧 𝐡à𝐧𝐠, 𝐜ụ 𝐭𝐡ể:
Nhà trường đã phối hợp với các ngân hàng tạo ra một hệ thống các kênh thanh toán học phí cực dễ dàng cho SV, gồm có:
👉 Ngân hàng MB Bank: Hỗ trợ mở thẻ tín dụng quốc tế MB Modern Youth dành cho sinh viên ĐH NTT:
👉 Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Mr. Lương Anh Hiếu – SĐT: 0904070986 – (Nhân viên tư vấn ngân hàng MBBank)
👉 Ngân hàng HDBank:
👉 Cách 1: Thanh toán bằng QR: Mở App Mobile Banking và thực hiện quét QR ở bước cuối cùng khi thanh toán học phí online.
👉 Cách 2: Liên hệ trực tiếp tại quầy giao dịch của HDBank và thực hiện thanh toán học phí đến tài khoản của Nhà trường.
👉 Cách 3: Sử dụng ứng dụng Mobile Banking của HDBank: Dùng App Mobile Banking của HDBank chọn Thanh toán  Thanh toán học phí, sau đó chọn nguồn tiền từ tài khoản thanh toán hoặc thẻ tín dụng sinh viên HDBank BFF để thanh toán.
👉 Lưu ý: Mã khách hàng là mã số SV tại trường.
👉 Mở thẻ tín dụng học sinh sinh viên của HDBank để nhận nhiều tiện ích và ưu đãi: Hạn mức lên đến 10 triệu; Ưu đãi giảm giá tại nhà sách, ứng dụng di chuyển, ẩm thực, du lịch,…Liên kết trả góp 0% sản phẩm công nghệ (điện thoại, laptop,…), khóa học, du lịch, xe máy, xe đạp,…
👉 Link đăng ký mở thẻ: https://info.hdbank.com.vn/JBy30mlg
👉 Ngân hàng OCB:
𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐝ị𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡, 𝐦𝐢ễ𝐧 𝐩𝐡í 𝐭𝐫ọ𝐧 đờ𝐢
👉 Miễn phí Thanh toán học phí
👉 Miễn phí Phát hành thẻ
👉 Miễn phí Rút tiền tại ATM của OCB
👉 Miễn phí Phí thường niên 4 năm
👉 Miễn phí phát hành lại Pin lần đầu tiên. Và các ưu đãi khác …
👉 Đăng ký ngay Ngân hàng số OCB OMNI tại: https://ocbomni.onelink.me/RE8p/landinggo
𝐋ư𝐮 ý 𝐧𝐡ậ𝐩 𝐦ã 𝐠𝐢ớ𝐢 𝐭𝐡𝐢ệ𝐮 “𝐔𝟎𝟗𝟎” để 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐭𝐡ưở𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐊 𝐯à𝐨 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧.
👉 Liên hệ nhận thưởng và hỗ trợ:
👉 MS. TRINH: 0902 848 569
👉 MS. MẾN: 0364 814 485
👉 MS. TIÊN: 0979 764 765
👉 Nhóm Zalo hướng dẫn: https://zalo.me/g/gylrir024
𝐓𝐫ê𝐧 đâ𝐲 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐬ố 𝐥ư𝐮 ý 𝐯à 𝐧𝐡ắ𝐜 𝐧𝐡ở 𝐀𝐝 𝐦𝐮ố𝐧 đ𝐢ể𝐦 𝐥ạ𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧; 𝐡ã𝐲 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐭ố𝐭 𝐧𝐡𝐢ệ𝐦 𝐯ụ 𝐯à đừ𝐧𝐠 𝐪𝐮ê𝐧 𝐠𝐢ữ 𝐠ì𝐧 𝐬ứ𝐜 𝐤𝐡ỏ𝐞 𝐛ả𝐧 𝐭𝐡â𝐧 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐭ố𝐭 𝐧𝐡é 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧!
Tags:
1900 2039