Trang chủ / Góc sinh viên / Quy định về việc cấp phát và làm lại thẻ sinh viên và thẻ ban cán sự tại phòng Công tác Sinh viên

Quy định về việc cấp phát và làm lại thẻ sinh viên và thẻ ban cán sự tại phòng Công tác Sinh viên

ppblong / 11:07 am 21/09/2021

Chú ý: Link tải biểu mẫu nằm ở cuối bài 

Link tải biểu mẫu làm thẻ sinh viên

&

Link tải biểu mẫu làm thẻ ban cán sự

https://ctsv.ntt.edu.vn/goc_sinh_vien/bieu-mau-don-xin-lam-lai-the-ban-can-su/

Link tải biểu mẫu cấp mới thẻ ban cán sự

https://ctsv.ntt.edu.vn/goc_sinh_vien/don-de-nghi-cap-moi-the-ban-can-su-lop/

Tags:
1900 2039