Trang chủ / Góc sinh viên / JULY REMINDER -Lời nhắc nhở tháng 7 cho sinh viên NTTU

JULY REMINDER -Lời nhắc nhở tháng 7 cho sinh viên NTTU

ppblong / 12:34 am 08/07/2022

Cùng Ad ghi chú lại các nội dung cần lưu ý về các hoạt động học tập, phong trào trong tháng nhé:

✅ 𝗞𝘆́ 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗼̛ 𝘀𝗼̛̉: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/pfbid0dp9FXassfRqgcXCbsgvenwriNdeB2E1ducRGzW4eMci3Yw4j64dQMkr7SEnELFchl

✅ 𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗸𝗲̂́ 𝗵𝗼𝗮̣𝗰𝗵 𝘅𝗲́𝘁 𝗵𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗸𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗸𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝟮𝟬𝟮𝟬 – 𝟮𝟬𝟮𝟭:𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗸𝗲̂́ 𝗵𝗼𝗮̣𝗰𝗵 𝘅𝗲́𝘁 𝗵𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗸𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗸𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝟮𝟬𝟮𝟬 – 𝟮𝟬𝟮𝟭: https://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/16-06-2022_11.19.20123-16-kh.pdf

𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗸𝗲̂́ 𝗵𝗼𝗮̣𝗰𝗵 𝘃𝗲̂̀ 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻 đ𝗼̣̂ 𝘅𝗲́𝘁 𝘃𝗮̀ đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗾𝘂𝗮̉ 𝗿𝗲̀𝗻 𝗹𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝟮𝟬𝟮𝟭 – 𝟮𝟬𝟮𝟮: https://ctsv.ntt.edu.vn/thong-bao-ke-hoach-ve-tien-do-xet-va-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-kem-cac-bieu-mau-co-lien-quan-nam-hoc-2021-2022/  

𝗧𝗵𝗲̉ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗞𝗵𝗼́𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭: SV không có thẻ SV thì sẽ bị Thanh tra ghi nhận vi phạm đồng thời không đủ điều kiện để tham dự thi kết thúc học kỳ. P.CTSV tiếp tục hỗ trợ sinh viên Khóa 2021 chưa có ảnh trên hệ thống, nhận ảnh gửi qua email thesv2021@ntt.edu.vn. SV Khóa 2021 xem hướng dẫn cách nộp ảnh làm thẻ SV theo Phụ lục 1 của thông báo: https://ctsv.ntt.edu.vn/thong-bao-ve-viec-huong-dan-nhan-the-sinh-vien-qua-tang-va-kiem-tra-ho-so-nhap-hoc-danh-cho-tsv-khoa-2021/

 𝗛𝗼̂̀ 𝘀𝗼̛ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗵𝗼̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗯𝗮̆́𝘁 𝗯𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗻𝗼̣̂𝗽 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗾𝘂𝘆 đ𝗶̣𝗻𝗵. 𝗦𝗩 𝘅𝗲𝗺 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̃𝗻 đ𝗲̂̉ 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗮̃ 𝗻𝗼̣̂𝗽/𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗻𝗼̣̂𝗽/𝗰𝗼̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝗴𝗶𝗮̂́𝘆 𝘁𝗼̛̀ 𝗻𝗮̀𝗼: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/pfbid0RqnVf2Go6CLVoUqukRQq2nNKPS1izPqtCAjx1CUpTzpnfyippaSCq2GwAADk7WDYl

✅ 𝗩/𝘃 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗚𝗶𝗮̂́𝘆 𝘅𝗮́𝗰 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻/ 𝗚𝗶𝗮̂́𝘆 𝘅𝗮́𝗰 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘃𝗮𝘆 𝘃𝗼̂́𝗻: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/pfbid02qNN4tu9VoCMiEahs2dBHg4rYGPXtFyobASGMLHPzpfMCb7Fz3BAKLdH3UFAPto2Nl

✅ 𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 “𝗖𝗼̂̉𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘆𝗲̂𝘂 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 Đ𝗮̣𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗮̂́𝘁 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵”: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/pfbid0229vNWEopmYz6n8qyLBdqzSXu7C5jm5EM4QJXrSjs9LkNXPvyVdu2yiWrAsATXSuPl

✅ 𝗚𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗻𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗮̉𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗸𝘁𝗼𝗸 𝗰𝘂̉𝗮 Đ𝗼𝗮̀𝗻 – 𝗛𝗼̣̂𝗶 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 Đ𝗮̣𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗮̂́𝘁 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵: Vào ứng dụng Tiktok tìm tên @doanhointtu (https://vt.tiktok.com/ZSdomoKmx/)

✅ 𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗵𝗼𝗮̣𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 Đ𝗮̣𝗶 𝘀𝘂̛́ 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝟮𝟬𝟮𝟭 – 𝟮𝟬𝟮𝟮: + Đăng ký và nhận tài liệu tại Văn phòng Đoàn – Hội Sinh viên (Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Cơ sở An Phú Đông, Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ). + Đăng ký Đại sứ hướng nghiệp 2022 qua đường link: https://bit.ly/Đky-ĐSHN-2022 + Tham gia nhóm Facebook dành cho Đại sứ hướng nghiệp: https://bit.ly/ĐSHNnttu

⭐️⭐️ 𝗡𝗵𝗮̆́𝗰 𝗻𝗵𝗼̛̉ 𝗕𝗮𝗻 𝗰𝗮́𝗻 𝘀𝘂̛̣ 𝗹𝗼̛́𝗽: 🖇BCSL nghiêm chỉnh đeo thẻ khi vào khuôn viên Trường. 🖇BCSL nhanh chóng thông báo và xuất trình thẻ BCS với cán bộ quẹt thẻ xe để xuất thẻ không tính phí, tránh trường hợp chậm thông báo/xuất trình thẻ BCS gây ùn tắt bãi giữ xe. 🖇Theo dõi lịch và tham dự họp giao ban tháng 07/2022 tại group NTTU – Ban Cán sự lớp. 🖇Khi có yêu cầu hoặc phát sinh đột xuất về việc miễn nhiệm, đồng thời bầu và bổ nhiệm Ban cán sự lớp kiêm nhiệm mới, BCSL đương nhiệm phải liên hệ với Cố vấn học tập, Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, Phòng Công tác sinh viên để phối hợp thực hiện theo quy định. Các bạn ứng cử vào chức vụ Bí thư Chi Đoàn kiêm nhiệm Lớp trưởng phải là Đoàn viên.

‼️‼️ 𝗖𝗮̉𝗻𝗵 𝗯𝗮́𝗼 𝘃𝗲̂̀ 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗰𝗮́ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻, 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝗮̉𝗻𝗵 𝗖𝗖𝗖𝗗/𝗖𝗠𝗡𝗗 𝗹𝗼̣𝘁 𝘃𝗮̀𝗼 𝘁𝗮𝘆 𝘁𝗼̣̂𝗶 𝗽𝗵𝗮̣𝗺 𝗹𝘂̛̀𝗮 đ𝗮̉𝗼: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/pfbid0A4iM8sMCHRBwyCDZuPkWwAUHSvQGHcdz6k4qXacwKtHw6VjGRDGbwTThn8p3kZool

🌸🌸🌸 Ad thương chúc các bạn học tập tốt, giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động an toàn và dzui dzẻ 😘😘😘moah!

Tags:
1900 2039